Batch Snippet: Dated Folder & Logfile

REM Snippet to create a time stamped folder & logfile

@echo off

REM get start time
for /f "tokens=2 delims==" %%a in ('wmic OS Get localdatetime /value') do set "dt=%%a"
set "YY=%dt:~2,2%" & set "YYYY=%dt:~0,4%" & set "MM=%dt:~4,2%" & set "DD=%dt:~6,2%"
set "HH=%dt:~8,2%" & set "Min=%dt:~10,2%" & set "Sec=%dt:~12,2%"

REM set "datestamp=%YYYY%%MM%%DD%" & set "timestamp=%HH%%Min%%Sec%" 
set "datestamp=%YYYY%_%MM%_%DD%"
set "fullstamp=%YYYY%-%MM%-%DD%_%HH%-%Min%-%Sec%"
set "logtimestamp=%YYYY%.%MM%.%DD% %HH%:%Min%:%Sec%"

REM Set source & destination folders
set "source="D:\Test\Stuff""
set "destination=D:\Test\Backup"
REM set the file name for the logging data
set log=D:\Test\Backup\Logs\backup_log-%fullstamp%.log

echo // started backup at %logtimestamp% > %log%
if not exist %destination%\%datestamp% (mkdir %destination%\%datestamp%) 
echo // Backup location Created >> %log%

pause